Referado - найкращі українські реферати

Вимоги до оформлення рефератів

Реферат друкується на аркушах білого кольору формату А4 з однієї сторони. Висота букв і цифр повинна бути не менше 1.8 мм, до 30 рядків тексту на 1 сторінці (інакше кажучи, шрифт Times New Roman, ромір шрифта 14, міжрядковий інтервал 1,5). Розміри полів: ліве - 30 мм, праве - 10 мм, верхнє та нижнє - по 20 мм.

На титульному аркуші реферату вказують назву закладу, факультет, спеціальність, дисципліну, тему, курс, групу, прізвище й ініціали студента та викладача.

Текст реферату повинен ділитися на розділи, пункти, підпункти.

Заголовки розділів необхідно розміщувати в середині рядка без крапки в кінці і друкувати прописними буквами, не підкреслюючи.

Нумерацію сторінок, розділів, малюнків, таблиць проставляють арабськими цифрами без знаку №.

Першою сторінкою роботи є титульний аркуш, який включається в загальну нумерацію сторінок. На титульному аркуші номер сторінки не проставляється, на наступних сторінках номер проставляється в правому верхньому кутку сторінки без крапки.

Розділи реферату повинні мати порядкову нумерацію і позначатися арабськими цифрами з крапкою, наприклад: 1., 2., 3.

У нумерацію підрозділу (якщо такий є) входить номер розділу і номер підрозділу в цьому розділі, розділені крапкою. Наприклад: 1.1., 1.2., 1.3.

Таблиці та малюнки нумерують у межах кожного розділу роботи двома цифрами: номер розділу і підпорядкований номер малюнку, розділені крапкою. Наприклад: малюнок 1.5. ( 5 малюнок першого розділу). Кожний малюнок повинен мати назву. Слово “малюнок”, його номер і назву розміщують під малюнком таким чином: Малюнок 1.5. Організаційна схема управління (без крапки в кінці).

Ви можете скачати шаблон для оформлення титульного аркушу реферату.

P.S. Правила, стандарти, вимоги - це, звісно, дуже добре, проте не варто сильно заморочуватись, адже не всі викладачі настільки прискіпливо ставляться до оформлення рефератів.

Приклади оформлення списку використаних джерел (літератури)

ЛітератураПриклад оформлення
Монографії (один, два або три автори)

Василенко М.В.Теорія інформаційних систем: Навч. посібник. – К.: Вища шк., 1992. – 430с.

Афанасьев В.В., Василько О.Н. Расчёты на програмируемых микрокалькуляторах. – М.: Энергоиздат., 1992. – 190с.

Меліков А.З., Іванов В.М., Рюмін Н.А. Математичні моделі багатопотокових систем обслуговування. – К.: Техніка, 1998. – 265с.

Чотири автори

Основы создания гибких автоматизированых производств / Л.А.Сидоров, Л.В. Адамович, В.Т.Музычук, А.Е. Гридасов; Под ред. Б.И. Тимофеева. – К.: Техніка, 1986. – 144с.

П'ять і більше авторів

Системный анализ / Н.И. Белоус, Е.И. Вишняков, В.Ю.Левин и др. – М.: Экономика, 1995. – 620с.

Багатотомні видання

Історія України: у 8т. – К.: Основи, 2004. – Т. 2. – 530с.

Перекладені виданняМишкін, Фредерік С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків / Пер. з англ. – К.: Основи, 1999. – 963с.
Збірник наукових працьВычислительная и прикладная математика. Сб. науч. раб. – К.: Либідь, 1996. – 85с.
Статті з журналів, інших часописівНижник Н.Р. Синергетично - рефлексивна модель соціальної самоорганізації та управління // Вісник НАДУ при Президентові України. – 2003. - №3. – С.5-14.
ЕнциклопедіїЮридична енциклопедія: у 6 т. / Ред. кол.: Ю.С.Шученко (голова ред. кол.) та ін. – К.: "Укр.енцикл.", 2001. – Т. 3. – 530с.